מבנים | עיתון לענף הבנייה

56 2017 אינדקס מאמרים אינדקס מאמרים חומרים ושיטות בנייה מעטפת בנייה נכונה – מבודדת אטומה ומגינה מאש וגזים 324 גיליון ..................... אירית פורמן וצחי פורמן התקנת אריחי פורצלן גדולים בשטחי מסחר פעילים 324 גיליון ............................................... לייזר ה. צפירה מגדל עזריאלי שרונה 325 גיליון ................................................................. אורי כהן איך יוצאיםמזה בשלום 38- תמ"א 325 גיליון ............................................................ אילן ליאור הפחתת רעש במערכת סניטציה 327 גיליון ................... עמית גל, יועץ טכני בכיר במבצעהנדסי מורכב הוקם "מגדל השמש" בתחנת הכוח אשלים 328 גיליון .................................................... ניר ינושבסקי 90 שיקום ואיטום מרתף בן שנה, חיפה 329 גיליון ............................................ אינג' איתן חביב עבודות הזרקה לאיטום וייצוב קרקע 329 גיליון ................................................................ הרי חיים בידוד ירוק במדבר צהוב 329 גיליון ............................................................ צחי פורמן תכנון גשרים מעבר במדבר: דיאלוג עם מקום אדר' ניר בן נתן, ניר בן נתן 325 גיליון .............................................................. אדריכלים גשר שער הירדן – נדבך נוסף בבניית מזרח תיכון חדש מהנדס שחר פרץ, קדמור 327 גיליון .............................................................. מהנדסים גשר ישראלי זכה במקום הראשון בעולם 328 גיליון ............................................ לביאה ברומברג תכנון תשתיות ותכנון הנדסי הערכת תסבולת כלונסאות קיימים במזח נמל אילת פרופ' שמואל פייקובסקי, מהנדס דני 324 גיליון .................. קסורלה, קרסטופר ג'ונס שימור ושחזור הגשר העות'מני בבאר שבע 325 גיליון ............................................ לביאה ברומברג ניסיונותהעמסהדינמייםעלכלונסאות פרופ' שמואל פייקובסקי, מהנדס דני 326 גיליון .................................................................. קסורלה הנפת קולטן השמש לראש המגדל הסולארי הגבוה בעולם 328 גיליון .................................................................... יובל נבו תכנון וחומרים פרויקט בניית "מלון קדמא" בקיבוץ שדה בוקר 326 גיליון ............................................ לביאה ברומברג מחקרים העדפות למסחר, שירותים, ומוסדות במרחק הליכה מהבית מיכאל אליצקי, ד"ר יואב לרמן, פרופ' 324 גיליון ..................................................... אראל אבינרי תכנון ירוק עירוניות, קיימות ומה שביניהן: 2017 לונדון 328 גיליון ............. אדריכלית נוף רויטל שושני בטיחות בעבודה כלים חשמליים מטלטלים בענף הבנייה בישראל 324 גיליון ............................ מהנדס אלכס רודיאק ניתוח אירועי בטיחות: עגורנים באתרי בנייה ד"ר גבי רביב, בהנחיית פרופ' אביעד שפירא 325 גיליון ................. וד"ר ברק פישביין, הטכניון תכנון אורבני עיוראינטנסיביומגדליםככפריםאנכיים 324 גיליון ............................................ לביאה ברומברג התפתחות תחבורתית כמחולל שינוי בדפוסי הדיור 324 גיליון ............................................ לביאה ברומברג תפיסת הפיתוח האורבני בחיפה, בדגש על העיר התחתית ד"ר גיל הר-גיל, אדר' נוף דפנה גרינשטיין, גרינשטיין הר-גיל, אדריכלות נוף ותכנון 324 גיליון .................................................................... סביבתי עיוראינטנסיבי ומגדליםככפרים אנכיים הערכתתסבולתכלונסאות קיימיםבנמלאילת מרכז המגאלופוליסשלגושדן מעטפתבניין מבודדתאטומה ומגינהמאשוגזים בנייני העתידועריםחכמות בהוצאתמירב-דסקלו הפקותבע"מ www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=155 כוללמע"מ ₪41 ‰ 2017 מרץ-אפריל 324 תורן ורטיקלי "מרחף" שימורושחזורהגשרהעות'מאני פרויקטמגדלעזריאלי שרונה מסוףתחבורהיבשתיתנתב"ג TLV פרויקטקניון האופנה בהוצאתמירב-דסקלו הפקותבע"מ www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=155 כוללמע"מ ₪41 ‰ 2017 מאי-יוני 325 TheVisualiser-London הדמיה: ניסיונותהעמסהדינמייםעלכלונסאות אתגריםבתכנון עריםואזוריםבישראל פרויקטבנייתמלון "קדמא"בנגב פיתוחתשתיותבחטיבותקרקעגדולות קמפוסחינוכי –"נווהדקלים" בהוצאתמירב-דסקלו הפקותבע"מ www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=155 כוללמע"מ ₪41 ‰ 2017 יולי-אוגוסט 326 TheVisualiser-London הדמיה: גשרשערהירדן –תכנון הנדסי התחדשותעירונית–אתגרלאומי הפחתתרעשבמערכותסניטציה הנחיותמרחביותו"שפתרחוב" 56 טבעטק–מתקן לייצור בהוצאתמירב-דסקלו הפקותבע"מ www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=155 כוללמע"מ ₪41 ‰ 2017 ספטמבר-אוקטובר 327 גשרישראלי במקוםהראשון בעולם 21- כלי תכנון מתקדמיםבמאהה המגדלהסולארי הגבוהבעולם מפעלסודהסטריםבנגב פרויקטאקווריוםישראל, ירושלים צילום: באדיבות גן החיותהתנ"כי בהוצאתמירב-דסקלו הפקותבע"מ www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=155 כוללמע"מ ₪41 ‰ 2017 נובמבר-דצמבר 328 עבודותהזרקהלאיטוםוייצובקרקע שיקוםואיטוםמרתפים סוגיותהנדסיותבתכנון נופי הגג –החזיתהחמישיתשלהמבנה בטיחותאשברבי קומות בהוצאתמירב-דסקלו הפקותבע"מ www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=155 כוללמע"מ ₪41 ‰ 2018 ינואר-פברואר 329 324 שער גליון מרץ -אפריל 2017 325 שער גליון מאי-יוני 2017 326 שער גליון יולי-אוגוסט 2017 327 שער גליון ספטמבר-אוקטובר 2017 328 שער גליון נובמבר-דצמבר 2017 329 שער גליון ינואר-פברואר 2018 52 … המשך בעמוד

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=